Znaczenie członkostwa Polski w Interpolu dla funkcjonowania Policji - Oficyna wydawnicza Arboretum

Znaczenie członkostwa Polski w Interpolu dla funkcjonowania Policji

Adrian Szumski

 

Niniejsza monografi a porusza kwestię znaczenia członkostwa w Interpolu dla funkcjonowania Policji w Polsce. Problematyka ta jest istotna z kilku względów. Przede wszystkim wynika to z coraz bardziej dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej współpracy policyjnej, która z kolei stanowi rezultat pojawiania się nowych zagrożeń przestępczością oraz umiędzynarodawiania się działalności grup przestępczych, a nawet pojedynczych przestępców. Większa otwartość granic oraz upowszechnianie się nowoczesnych technologii, ułatwiających komunikowanie się, oprócz korzyści przynoszonych uczciwym obywatelom, stanowią niestety także czynniki ułatwiające działalność przestępczą. Sytuacja ta wymusza wręcz konieczność kooperacji państw w dziedzinie walki z przestępczością, co przyjmuje postać zarówno zawierania umów bilateralnych i multilateralnych dotyczących tego zagadnienia, jak też tworzenia form instytucjonalnych, w postaci międzynarodowych organizacji, zajmujących się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Wśród tych organizacji, doniosłą rolę odgrywa Interpol, który pomimo pojawienia się szeregu inicjatyw regionalnych, nadal zapewnia swoim państwom członkowskim unikalne możliwości, niedostępne w ramach innych form współpracy międzynarodowej, a jego działalność przekłada się na konkretne efekty.

Script logo