Rola oficera łącznikowego Policji w walce z przestępczością i w realizacji polityki zagranicznej RP - Oficyna wydawnicza Arboretum

Rola oficera łącznikowego Policji w walce z przestępczością i w realizacji polityki zagranicznej RP

Adrian Szumski

 

Współczesną problematykę związaną z bezpieczeństwem charakteryzuje wieloaspektowość i złożoność. Aktualne pojęcie bezpieczeństwa obejmuje szereg elementów, a realizacja zadań mających na celu jego zapewnienie w poszczególnych obszarach (niejednokrotnie ściśle z sobą powiązanych) wymaga podejmowania zdywersyfikowanych działań przez różne podmioty, często pozostające z sobą w rozmaitych zależnościach. Jednym z kluczowych obszarów bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo wewnętrzne, które obejmuje wiele zagadnień, wśród których ważną rolę odgrywa walka z przestępczością. Zagadnienie to nie funkcjonuje jednak „w próżni”. Współczesna przestępczość wykazuje nie tylko coraz większe zróżnicowanie, ale też umiędzynarodowienie, któremu sprzyja większa otwartość granic i upowszechnianie się nowoczesnych technologii komunikowania się, które obok ewidentnych korzyści dla uczciwych obywateli, często wykorzystywane są także w sposób bezwzględny przez przestępców. Wzrost liczby i znaczenia grup przestępczych działających na skalę międzynarodową powoduje szkody w wielu krajach, a przestępczość w formie zorganizowanej, w skrajnych przypadkach, jest w stanie zachwiać podstawami funkcjonowania państwa i jego stabilnością, co z kolei może być groźne także dla jego sąsiadów, a nawet generować problemy na szerszą skalę międzynarodową. Walka z przestępczością w takim ujęciu przestaje być elementem jedynie bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też nabiera znaczenia międzynarodowego. Uwarunkowania te sprawiają, że od wielu lat wzrasta rola międzynarodowej współpracy w walce z przestępczością, angażująca siły bezpieczeństwa różnych państw oraz międzynarodowe organizacje zajmujące się tą problematyką. We współpracę tę zaangażowana jest także polska Policja, a współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów należy (zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy o Policji) do jej ustawowych zadań.

Script logo