Prawne podstawy bezpieczeństwa – wybór tekstów źródłowych - Oficyna wydawnicza Arboretum

Prawne podstawy bezpieczeństwa – wybór tekstów źródłowych

Adrian Szumski 

 

Bezpieczeństwo w nowoczesnym tego słowa rozumieniu to zagadnienie niezwykle szerokie, obejmujące szereg aspektów politycznych, prawnych, ideologicznych i innych. Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z podstawowych, jeśli nie zasadnicze zadanie państwa, które stanowi warunek sine qua non skutecznego wykonywania innych jego funkcji. Osiągnięcie stanu bezpieczeństwa, umożliwiającego państwu swobodny rozwój, wymaga więc zaangażowania w ten proces wielu podmiotów: instytucji państwowych (zarówno jednostek administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego), specjalistycznych formacji podległych tym instytucjom, podmiotów prywatnych. Podejście to implikuje z kolei konieczność stworzenia odpowiednich ram prawnych, stanowiących podstawę funkcjonowania wspomnianych podmiotów. Niniejszy wybór tekstów źródłowych zawiera akty normatywne regulujące działalność najważniejszych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a także odnoszące się do funkcjonowania państwa i jego instytucji w czasie stanów nadzwyczajnych. Opracowanie to może służyć zarówno osobom stosującym prawo w praktyce, studentom (jako pomoc dydaktyczna) oraz wszystkim osobom zainteresowanym problematyką bezpieczeństwa państwowego i regulacjami prawnymi pozostającymi w bliskim związku z tym zagadnieniem.

Script logo