Pokój - Oficyna wydawnicza Arboretum

Pokój

Rzecz piękna, mądra, dobra …

tom IV 

 

Redakcja Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk

 

Wojna i pokój wyznaczają ramy problemowe rozważań w tekstach, zawartych w czwartym tomie serii „Rzecz piękna, mądra, dobra...". Z każdym z tych pojęć związała się bogata symbolika i wielość znaczeń, które - jak pokazują autorzy poszczególnych rozdziałów - stały się przedmiotem interdyscyplinarnej dyskusji z udziałem filozofów, filologów, etyków, historyków i religioznawców. Deklarowanym we wstępie celem autorów jest próba zrozumienia fenomenu wojny z założeniem, że pokój stałby się „najbardziej doniosłym skutkiem" przemyśleń. Lektura tekstów uzmysławia różnorodność ujęć tematycznych i metodologicznych (niekiedy radykalną), a zarazem ich komplementarny charakter. Autorom udało się uchwycić historyczne, ideowe, aksjologiczne, metafizyczne, etyczne, antropologiczne oraz religijne aspekty wojny rozumianej jako doświadczenie dziejowe, egzystencjalne, ustanawiające wartości, sensotwórcze, jak również wszystkich tych znaczeń ostateczną negację. 

z recenzji dra hab. Andrzeja Kucnera 

 

Script logo