O nas - Oficyna wydawnicza Arboretum

O nas

Opis profilu naukowego wydawnictwa

Oficyna Wydawnicza Arboretum prowadzi działalność wydawniczą w dziedzinach: Nauki humanistyczne (dyscypliny: Historia, Nauki o kulturze i religii, Filozofia) i  Nauki społeczne (dyscyplina: Nauki o polityce i administracji). Do 2019 wydawnictwo opublikowało w tym zakresie ok. 200 pozycji (monografie indywidualne i zbiorowe, w tym serie wydawnicze).  Z wydawnictwem współpracuje zespół autorów, liczący już ponad 500 osób, zatrudnionych w kilkudziesięciu jednostkach naukowych  w Polsce (takich jak m.in. Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie, Instytuty Historii Uniwersytetów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Lublinie, Częstochowie i in.; Instytuty Filologii Polskiej i obcych, Instytuty Kulturoznawstwa, Antropologii Kulturowej, Filozofii oraz Nauk Politycznych).. Publikujemy własne serie wydawnicze i monografie wydawane poza seriami, w tym zlecane przez krajowe instytucje naukowe. Nasze publikacje są adresowane do odbiorców ze środowiska akademickiego. Wiele z nich jest wykorzystywanych w dydaktyce przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych. W zakresie publikacji własnych specjalizujemy się w pracach poświęconych historii medycyny, kultury medycznej, lecznictwa uzdrowiskowego, diagnostyki i terapii (farmakognozji, mikrobiologii, hipnoterapii) oraz społeczno- kulturowym uwarunkowaniom emocji i  historii relacji emocjonalnych między ludźmi. Arboretum publikuje także liczne prace z zakresu historii filozofii, filozofii nowożytnej i współczesnej, metodologii badań naukowych w naukach humanistycznych i społecznych oraz nauk o polityce i administracji.   

Historia. Arboretum wydaje własne serie wydawnicze: Studia z Dziejów Kultury Medycznej (t.1 A. Felchner, B. Płonka-Syroka [dalej: BPS] (red.), Historia medycyny wojskowej na przestrzeni dziejów, 1997; t.2 BPS (red.), Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci, 1999; t.3 BPS (red.). Lekarze czasów wojny: medycyna polska w pierwszych latach II RP i w okresie II wojny światowej; 2000;  t. 4 BPS (red.), Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne, 2001; t. 5 BPS (red.), Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XX w., 2002; t. 6 BPS, A. Syroka (red.), Życie codzienne w XVIII-XX w. i jego wpływ na stan zdrowia ludności, 2003; t. 7 BPS (red.),  Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki, 2003; t. 8 BPS, A. Syroka (red.), Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy, 2004; t. 9 BPS, T. Srogosz (red.), Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kontekście działań państwa, 2005; t. 10 BPS (red.), Relacje lekarz-pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym, 2005; t. 11 BPS, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać, 2007; t. 12 BPS, Andrzej Syroka (red.), Obrazy świata jako konstrukty kultury: analiza historyczno-porównawcza, 2012. Lek roślinny ( t. 1 BPS, A. Syroka, K. Sudoł (red.), Lek roślinny – historia i współczesność; t. 2 BPS, A. Syroka, K. Sudoł (red.), Leki roślinne w terapii od czasów starożytnych po współczesne: zagadnienia teoretyczne i praktyczne, 2013;  t. 5  BPS, Andrzej Syroka (red.), Rośliny jako podstawa racjonalnej diety oraz źródło leków, 2016;  t. 6 BPS, A. Syroka (red.), Rośliny w lecznictwie, w środowisku naturalnym i w krajobrazie kulturowym, 2017;  t. 7 BPS, Andrzej Syroka (red.), Badania nad leczniczymi i toksycznymi właściwościami roślin – historia i współczesność, 2018.  Kultura uzdrowiskowa w Europie (t.1 BPS, A. Kaźmierczak (red.), Historia kultury uzdrowiskowej w Europie, 2012; t.1  BPS, A. Syroka (red.), Historia polskiej kultury uzdrowiskowej, 2012;  t. 7 BPS, M. Dąsal, A. Syroka (red.), Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Województwie Świętokrzyskim w kontekście europejskim, 2016;  t. 8 BPS, M. Migała, M. Dąsal, A. Syroka (red.), Elitarny model europejskiego uzdrowiska – ewolucja koncepcji i jej funkcjonowanie w praktyce, 2017; t. 9 BPS, A. Syroka (red.), Wybrane elementy historii uzdrowisk polskich i niemieckich do 1945 r, 2017; t. 10 BPS, A. Kaźmierczak, S. Jandziś, A. Syroka (red.), Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Iwoniczu-Zdroju w kontekście europejskim, 2018; t. 11 BPS, A. Kaźmierczak, S. Dorocki, P. Brzegowy (red.), Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju w kontekście europejskim, 2019. Przykłady innych publikacji: BPS, Mesmeryzm: od astrologii do bioenergoterapii, 2007; E. Lonc, BPS (red.), Dzieje parazytologii polskiej w latach 1945-2000, 2004; BPS, M. Staszczak (red.), e-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo, 2008; G. Bugla-Płoskońska, E. Lonc (red.), Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości: in memoriam profesoris Tadeusz M. Lachowicz, 2015; L. Wdowiak, BPS, A. Syroka (red.), Leki i choroby odzwierzęce, 2016.  

Nauki o kulturze i religii.  Wydajemy  serie własne: Antropologia miłości ( t.1 BPS, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Miłość kobiety: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, 2008; t.2 BPS, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, 2008; t.3 BPS, E. Rudolf (red.), Miłość romantyczna jako figura wyobraźni, 2009; t 4  BPS, E. Majbroda (red.), Miłość spełniona, miłość niespełniona, 2010;  t.5 BPS, A.Szlagowska, A. Syroka, K. Marchel (red.), Miłość idealna, miłość dziecka, 2013; t.6 BPS, K. Marchel, A. Syroka (red.), Miłość sprzedajna, 2014; t. 7 BPS, K. Marchel, A. Syroka (red.), Miłość czarowna, 2015; t. 8 BPS, A.Szlagowska (red.), Miłość niemożliwa, 2016.  Antropologia emocji ( t.1 BPS, K. Marchel (red.), Cisza i milczenie: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, 2010; t.2 BPS, K. Marchel (red.), Wykluczanie: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, 2010;  t.3 BPS, J. Radziszewska (red.), Tęsknota: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, 2010; t.4 BPS, M. Szymczak (red.), Groza: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, 2010; t. 5 BPS, M. Szymczak (red.), Słabość i siła: społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, 2010.  Orbis exterior – orbis interior (t.1 BPS, A. Szlagowska (red.). Globalizacja i transformacje ustrojowe w świecie nowoczesym i ponwoczesnym, 2010; t.2 BPS, J. Stacherzak-Raczkowska (red.), Motywy i formy sprzeciwu w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Analiza kulturowa, 2010;  t.3 BPS, K. Marchel (red.), Prowincjonalizm w kulturze europejskiej, 2010;   t.4 BPS, A. Szlagowska (red.), Zabijać i umierać: aspekty społeczno-kulturowe, 2010; t. 5 BPS, E. Rudolf (red.), Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej: studium porównawcze, 2012.  Przykłady innych publikacji: W. Piątkowski, BPS (red.), Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, 2008; BPS, E. Rudolf (red.), Mit początku, mit drogi: analiza historyczna, społeczna i kulturowa, 2010; BPS, M. Staszczak (red.), e-nauka, e-kultura, e-społeczeństwo.

Filozofia (przykłady): L. Miodoński, Całość jako paradygmat rozumienia świata w myśli niemieckiej przełomu romantycznego. Analiza wybranych problemów, 2001; L. Miodoński (red.), Geschichte und Philosophie vor und nach Hegel, 2008; H.-G. Gadamer, Wiek filozofii. Rozmowy z Riccardem Dottorim, tłum. J. Wilk, 2009;  M. Kosztyszak, Spór z językiem. Krytyka ontoteologii w pismach Nietschego, Heideggera i Derridy, 2010; B. Ferdek, L. Miodoński (red.), Status błędu w filozofii i teologii. Diafora. Interdyscyplinarne Studia z Filozofii i Teologii, t. 1, 2014;  P. Korobczak, Skryty wymiar etyczności w myśli Martina Heideggera, 2018;  S. Barć, P. Korobczak, A. Lorczyk (red.), Pokój.  Rzecz piękna, mądra, dobra.. t, 4, 2018.  

Nauki o polityce i administracji (przykłady): M.S. Wolański (red.), Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990-2002, 2003; J. Rymarczyk, W. Niemiec (red.), Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Aktualne Problemy, t. 6, 2010;  E. Pałka (red.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, 2010; R. Duda, Multi-Level-Governance – MLG. Nowy sposób zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów integracji i regionalizacji, 2013; R. Kupczyk, Zasoby i tempo rozwoju kapitału ludzkiego w państwach Unii Europejskiej w latach 2000-2010, 2013;  Z. J. Winnicki, Ideologia państwowa Republiki Białoruś – teoria i praktyka projektu. Analiza politologiczna, 2013; H. Giebień, Działalność Związku Polaków na Białorusi w latach 1987-2005 na tle sytuacji społeczno-politycznej w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej / Republice Białoruś, 2014;  E. Stadtmüller, J. Sadłocha, M. Różycki, M. Głowacka (red.), Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów, 2015; A. Szumski, Znaczenie członkostwa Polski w Interpolu dla funkcjonowania Policji, 2018;  J. R. Sielezin, Studia Metodologiczne z Nauk Społecznych, 2018. Czasopisma: „Wschodnioznawstwo” (ISSN 2082-7695); „Racja Stanu. Studia i materiały” (ISSN 2081-7991).

 

Dziedziny naukowe, w której wydawane są monografie wydawnictwa:

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscypliny: Historia, Nauki o kulturze i religii, Filozofia

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

Script logo