Lek roślinny, tom 8 - Oficyna wydawnicza Arboretum

Lek roślinny, tom 8

Rola roślin w diecie, terapii i kreowaniu postaw prozdrowotnych

pod red. Bożeny Płonki‑Syroki i Andrzeja Syroki

 

Ujęcie problematyki leczenia przy pomocy środków roślinnych, zastosowane w tomie 8 serii pt. Lek roślinny wykracza – podobnie jak w tomach poprzednich – poza granice farmakognozji i fitoterapii, zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Staramy się bowiem, jako redaktorzy serii, zaprosić do współpracy reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, którzy mogą wnieść do wspólnych badań własną, charakterystyczną dla uprawianej dyscypliny perspektywę. W niniejszym tomie znajdują się studia, których autorami są zarówno przedstawiciele nauk przyrodniczych – medycyny, farmacji i biologii, jak i humanistycznych – historii, antropologii kulturowej oraz prawa. Ich zainteresowania badawcze dotyczą różnych aspektów historii farmacji, które można by scharakteryzować posługując się terminami metodologii historii nauki jako wewnątrznaukowe i zewnątrznaukowe. Te pierwsze są związane ze standardem farmakognozji i fitoterapii. Ich autorzy koncentrują się na charakterystyce wybranych roślin, ich cechach gatunkowych, opisie właściwości terapeutycznych i skutków ubocznych i innych zagadnieniach pokrewnych. Te drugie, zgodnie ze standardem metodologicznym nauk humanistycznych, głównym przedmiotem badań czynią społeczno-kulturowe aspekty farmakognozji i fitoterapii. Czasami autorzy przekraczają granice własnych dyscyplin naukowych, pisząc studia, które mogłyby być zaliczone do innego obszaru określonego pod względem metodologiczno-tematycznym niż ten, który jest związany z ich wykształceniem. Wynika to z ich własnych zainteresowań badawczych i kompetencji interpretacyjnych.

Script logo