Wydawnictwa - Oficyna wydawnicza Arboretum

Wydawnictwa

 • Oikoumene Filozofów

  Rzecz piękna, mądra, dobra …

  tom II 

   

  Redakcja Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk, Jacek Zieliński

   

  Parafrazując Augustyna można powiedzieć, że dopóki nie pytasz wiem, gdy pytasz zaczynam się gubić. Bo nagle proste odpowiedzi gmatwają się, gdyż filozofowanie jest dziwnym zajęciem. Nie ma ani jasno wyznaczonego przedmiotu, ku któremu kierujemy nasze myślenie, ani też nie posługuje się metodą, którą podzielałaby jednoznacznie większość filozofujących. Co łączy logiczny i systematyczny tok wywodów Arystotelesa z fragmentarycznymi i emocjonalnymi aforyzmami Pascala? Jak różnie o świecie i Bogu pisali Tomasz z Akwinu i niemal współczesny mu Mistrz Eckhart? Jak ma się kiwanie palcem Kratylosa do abstrakcyjnych formuł Hegla? A jednak wszystkich wymienionych tu zalicza się do grona filozofów. Co takiego uprawnia nas do mówienia, iż jakaś ludzka działalność (fizyczna, językowa czy duchowa) jest filozofią właśnie? Co jest zatem tym, co konstytuuje świat zamieszkiwany przez filozofów i filozofowanie? 

   

 • Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości

  In Memoriam Profesoris Tadeusz M. Lachowicz

  pod redakcją Gabrieli Bugli­‍‑Płoskońskiej i Elżbiety Lonc

   

  Monografia pt. „Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości” zawiera przegląd współczesnego dorobku naukowego polskich mikrobiologów i parazytologów, przedstawianego na kilku konferencjach naukowych z cyklu „Wektory i patogeny – w przeszłości i przyszłości”, organizowanych przez połączone gremia wrocławskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Jej treść złożona jest z rozszerzonych wersji referatów prezentowanych na ostatniej konferencji z tego cyklu, która odbyła się w dniach 23–24 listopada 2014 r. w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego (IGM), oraz tekstu pożegnania śp. prof. T.M. Lachowicza.

 • Między transcendencją a immanencją – mistyka śląska

  pod redakcją Bogdana Ferdka i Leona Miodońskiego

   

  Mistyka śląska jako obszar badawczy nie legitymuje się w polskim piśmiennictwie ani bogatą tradycją, ani też szeroką literaturą przedmiotu. Ta jej szczególna kondycja jest oczywiście następstwem sytuacji politycznej oraz ideologicznej, w jakiej znalazła się polska humanistyka po drugiej wojnie światowej. Przede wszystkim samo określenie „mistyka”, taka czy inna, uważane było wówczas za synonim ciemnoty i zacofania. A jednocześnie, domagano się stałego eksponowania żywiołu słowiańskiego jako nieprzerwanie zamieszkującego teren Śląska, a więc ograniczania badań, zwłaszcza historycznych do tradycji władzy Piastów, związku Śląska z kulturą polską i wybitnych postaci śląskich Polaków

 • Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa 

  Mniejszość romska w Republice Czeskiej

   

  Elżbieta Szyszlak

   

  Wybór mniejszości romskiej jako przedmiotu analizy etniczności w kontekście bezpieczeństwa podyktowany był, z jednej strony, wspomnianym już dualistycznym charakterem omawianej grupy etnicznej, który pozwala na prezentację tej problematyki z perspektywy zarówno mniejszości autochtonicznych, jak i napływowych, z drugiej zaś, umożliwia analizę różnych aspektów bezpieczeństwa. Stanowi również swoiste laboratorium dla eksploracji procesu sekurytyzacji problematyki mniejszościowej. (…) Czechy wydają się doskonałym przykładem związków między problematyką romską a bezpieczeństwem zachodzących na wielu płaszczyznach. Ponadto występują tu procesy zauważalne w większości państw europejskich. Stało się to przyczyną, dla której zdecydowano się na skupienie uwagi właśnie na państwie leżącym u naszych południowo-zachodnich granic.

  (ze Wstępu)

   

 • Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów

  Pod redakcją Elżbiety Stadtmüller, Jarosława Sadłochy, Marcina Różyckiego, Marii Głowackiej

   

  Podjęty przez dziewięciu autorów temat rzadko pojawia się w literaturze naukowej, być może dlatego, iż trudno jest przyporządkować konkretnej dyscyplinie naukowej ten obszar badawczy. Autorzy recenzowanych artykułów reprezentują różne dyscypliny naukowe: politologię, literaturoznawstwo, historię, zatem z różnych perspektyw badawczych podchodzą do omawianej problematyki. Mimo to zbiór stanowi w miarę jednorodną całość. Nie mamy do czynienia z przypadkowym konglomeratem tekstów, mechanicznie połączonych tytułem...

   

 • Rodzina wobec wyzwań współczesności

  Wybrane problemy

  Pod redakcją Iwony Taranowicz i Stelli Grotowskiej

   

  Rodzina jest dziś przestrzenią przejawiania się sprzeczności i zjawisk, których źródła znajdują się gdzie indziej – w sferze pracy, procesach gospodarczych, uwarunkowaniach politycznych, rosnących nierównościach społecznych etc. Zewnętrzna rzeczywistość stawia rodzinę przed wieloma wyzwaniami, zmuszając do poszukiwania nowych sposobów radzenia sobie z nimi. Elastyczny rynek pracy, wycofanie się państwa z odpowiedzialności za system zabezpieczeń społecznych i funkcji opiekuńczych podkopuje fundamenty egzystencji. Procesy demokratyzacji i indywidualizacji przyznając prawa jednostce, wymagają znalezienia nowych podstaw dla relacji rodzinnych. Zmniejszenie roli instytucji małżeństwa i rodziny, które w świecie industrialnym stabilizowały reprodukcję, rozbija trwałość więzi wewnątrz gospodarstwa domowego. Choć rodzina pozostaje jedną z najważniejszych, deklarowanych, wartości, to pojawiają się kontrowersje co do znaczenia nowych form życia rodzinnego, a rozmaite praktyki społeczne w tym obszarze różnią się co do stopnia ich społecznej aprobaty. 

 • Miłosc czarowna

  Redakcja

  Bożena Płonka-Syroka, Kaja Marchel, Andrzej Syroka

   

  Miłosne zauroczenie jest doświadczeniem, którego niemal nie sposób opisać temu, kto nigdy tego uczucia nie doświadczył. Wszystkie literackie i filmowe opisy tego stanu, podobnie jak jego przedstawienia w pamiętnikach i listach, mają bowiem zarówno walor subiektywny, jak i społeczny i historyczny. [...] Zjawisko to zostało dokładnie opisane w poprzednich tomach tej serii, w tym szczególnie w tomie poświęconym miłości romantycznej, w którym zostały dokładnie przedstawione sposoby doświadczania i artykułowania w różnych formach językowych i literackich głębokiej miłosnej namiętności. 

  [...] W przeciwieństwie do miłości romantycznej, którą cechuje wysoki poziom egzaltacji i nietrwałość, miłosne oczarowanie może być trwałym nastawieniem podmiotu w relacji do pewnego obiektu, który może być nie tylko podmiotem indywidualnym, lecz także i zbiorowym. Stan oczarowania, z występującymi podczas jego trwania afektami szczęścia w obecności obiektu fascynacji, dążenia do powtarzania spotkań, poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze współpracy z obiektem fascynacji i wykonywania jego poleceń, przypomina opisywany przez fizjologów i lekarzy stan raportu wytwarzającego się w trakcie indukowania hipnozy. 

 • Kotarbiński, Nietzsche, Rymkiewicz – trzy wersje nihilizmu

  Radosław Żyszczyński

   

  Książka pozornie składa się z trzech luźno połączonych esejów. W pierwszym przyglądam się twórczości Tadeusza Kotarbińskiego (1886­‍‑1981), w drugim czerpiąc z dorobku polskich badaczy, analizuję idee Fryderyka Nietzschego (1844­‍‑1900), w trzecim opowiadam o Jarosławie Marku Rymkiewiczu (ur. 1935). Za każdym razem rozpoczynam od ogólnego przedstawienia sylwetki bohatera, a następnie przeprowadzam analizę poglądów. Jakkolwiek proponuję własne rozwiązania starych problemów, zachowuję ostrożność. Nie przeprowadzam próby definitywnego podsumowywania wywodów. Nie spieszę się z wykładaniem oryginalnych koncepcji. Zakładam, że pracę intelektualną należy rozpocząć od krytycznego przeglądu dokonań poprzedników czy współzawodników...

 • Działalność Związku Polaków na Białorusi w latach 1987-2005

  Helena Giebień

   

  Polska mniejszość narodowa na Białorusi od 1987 r. rozpoczęła aktywną działalność na rzecz odrodzenia swojego utraconego dziedzictwa – języka, kultury, tradycji. Ujawnienie się świadomych, odważnych, jak na tamte czasy, osób polskiego pochodzenia i Polaków z wyboru (sympatyków Polski i polskości) w sprzyjających warunkach społeczno-politycznych zapoczątkowało proces „budzenia” i odrodzenia świadomości narodowej...

 • Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie...

  Redakcja Jacek Zieliński, Sławomir Barć, Andrzej Lorczyk

   

  Przedmiotem odpowiedzialności parających się filozofią, jest nie tylko dbanie o jakość strawy dla własnej duszy, lecz i strawy, którą dla dusz innych gotują. Nie tylko więc o strawę, którą karmią swe dusze, lecz i dusze innych – winni wciąż czynić staranie. Czy strawa dla duszy jest odpowiednia, czy pióra jej od niej rosną czy nie, zależy od tego, czy pozostaje ona, pod piórem piszącego, w rubieży piękna, prawdy, dobra i innych tym podobnych rzeczy – czy się im sprzeniewierza? Przyczyniać się, przez niewłaściwą strawę do marnienia i ginięcia piór duszy zbrodnią się jawi, dla której nie ma usprawiedliwienia. To zaś, co po uczynieniu nie poddaje się usprawiedliwieniu jest w myśl stoickiego namysłu przeciwpowinne, powinno więc pozostać nieuczynionym. W przekonaniu o stałej aktualności wspomnianej troski o strawę przedkładamy czytelnikom niniejszy tom...

 • Antropologiczne badania dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1966-2012

  Zmiany sekularne i zróżnicowanie społeczne

  Redakcja: Sławomir Kozieł, Natalia Nowak-Szczepańska, Aleksandra Gomuła

   

  Istnieje bogata literatura antropologiczna dość dobrze dokumentująca fakt, że wymiary ludzkiego ciała (a w szczególności jego wysokość), osiągane w danym wieku oraz tempo dojrzewania płciowego, jako cechy rozwoju fizycznego, wykazują wewnątrz- i międzypopulacyjne zróżnicowanie. Jako cechy biologiczne, determinowane są przez czynniki genetyczne, modyfikowane zaś przez czynniki środowiskowe i wzajemną interakcję pomiędzy nimi. Pośród społecznych czynników środowiskowych, które znacząco wpływają na zróżnicowanie cech biologicznych, przede wszystkim należy wymienić jakość odżywiania oraz poziom zachorowalności na choroby infekcyjne, który silnie zależy od poziomu higieny...

 • Status błędu w filozofii i teologii

  pod redakcją Bogdana Ferdka i Leona Miodońskiego

  Błąd, pomyłka, błądzenie, fałszywe mniemanie, fałszywe przedsięwzięcia itp. negatywne „wartości” towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. Pozornie wydawałoby się, że ta stała obecność, niejako codzienne zderzanie się z błędem, ułatwi jego identyfikację i definitywne określenie w porządku antropologicznym. Nic bardziej mylnego. O ile stosunkowo łatwo wykazać błędność procedur sformalizowanych, czyli ewidentnego wykraczania poza reguły logiki formalnej, matematyki, czy też ogólne ustalenia, wynikające z praw naukowych, to jednak ogromny obszar humanistyki, niepodlegającej formalizacji, nie poddaje się takiej kwalifikacji.

 • Aesthesis i Ratio. Człowiek w przestrzeni kultury i estetyki

  Redakcja Jan Krasicki, Tatiana Akindynowa, Zbigniew Pietrzak

   

  Pojęcie człowieka, jak i pojęcie kultury stały się we współczesnym świecie jednymi z najbardziej niejednoznacznych i problematycznych. Opinię twórcy współczesnej antropologii fi lozofi cznej M. Schelera, że „w żadnym okresie historii człowiek nie stał się tak problematyczny, jak obecnie”, należy dopełnić konstatacją, iż tak jak problematyczny stał się człowiek, tak problematyczna stała się kultura. Chociaż bowiem pojęcia człowieka i kultury należą do najbardziej klasycznych i fundamentalnych, to jednak w dobie procesów modernizacyjnych, globalizacji i masowej komunikacji, wydają się one tracić swój dawny jasny i zrozumiały sens. W rządzonym przez prawa wszechwładnego wolnego rynku świecie, w którym retorycznym stało się pytanie „Czego nie można kupić za pieniądze” (M.J. Sandel), kultura oraz kulturowe wartości stają się rodzajem, jeśli nie towaru, to zbytecznego luksusu, a człowiek sprowadzony został do roli ich konsumenta...

 • Kryzys i perspektywy strefy euro

  Redakcja naukowa: Jerzy Rymarczyk, Marek Wróblewski, Dominika Brzęczek‑Nester

   

  Głęboki kryzys zadłużeniowy w strefie euro obserwowany w ostatnich kilku latach niewątpliwie ma charakter wielowymiarowy. Złożoność tego załamania wynika bowiem z szeregu przyczyn endogenicznych i egzogenicznych, które stały się katalizatorami poważnych turbulencji ekonomicznych oraz finansowych w Europejskiej Unii Monetarnej. Czynniki zewnętrzne związane były przede wszystkim z destrukcyjnymi implikacjami globalnego kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 roku, który także w Europie w znaczący sposób negatywnie kształtował wyniki ekonomiczne licznej grupy państw, przyczyniając się w ten sposób do eskalacji wewnętrznych problemów o charakterze strukturalnym w wielu krajach strefy euro. Jednocześnie ujawnione przez kryzys długotrwałe słabości systemów ekonomicznych części krajów tego obszaru wyrażające się m.in. narastającą nierównowagą w sferze finansów publicznych oraz stopniowym pogorszeniem konkurencyjności poszczególnych gospodarek narodowych skutkowały wystąpieniem całego szeregu negatywnych konsekwencji, wzajemnie ze sobą powiązanych i stanowiących swoisty ciąg przyczyn i skutków prowadzących ostatecznie do tak poważnego załamania. 

 • Prawne podstawy bezpieczeństwa – wybór tekstów źródłowych

  Adrian Szumski 

   

  Bezpieczeństwo w nowoczesnym tego słowa rozumieniu to zagadnienie niezwykle szerokie, obejmujące szereg aspektów politycznych, prawnych, ideologicznych i innych. Zapewnienie bezpieczeństwa to jedno z podstawowych, jeśli nie zasadnicze zadanie państwa, które stanowi warunek sine qua non skutecznego wykonywania innych jego funkcji. Osiągnięcie stanu bezpieczeństwa, umożliwiającego państwu swobodny rozwój, wymaga więc zaangażowania w ten proces wielu podmiotów: instytucji państwowych (zarówno jednostek administracji rządowej, jak i samorządu terytorialnego), specjalistycznych formacji podległych tym instytucjom, podmiotów prywatnych. Podejście to implikuje z kolei konieczność stworzenia odpowiednich ram prawnych, stanowiących podstawę funkcjonowania wspomnianych podmiotów. Niniejszy wybór tekstów źródłowych zawiera akty normatywne regulujące działalność najważniejszych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a także odnoszące się do funkcjonowania państwa i jego instytucji w czasie stanów nadzwyczajnych. Opracowanie to może służyć zarówno osobom stosującym prawo w praktyce, studentom (jako pomoc dydaktyczna) oraz wszystkim osobom zainteresowanym problematyką bezpieczeństwa państwowego i regulacjami prawnymi pozostającymi w bliskim związku z tym zagadnieniem.

 • Zasoby i tempo rozwoju kapitału ludzkiego w państwach Unii Europejskiej w latach 2000-2010

  Radosław Kupczyk 

   

  Przesłanką do przeprowadzenia badań nad zagadnieniem rozwoju kapitału ludzkiego w państwach Unii Europejskiej stały się dokonujące się w ostatnich dekadach w postępie geometrycznym zmiany technologiczne, których efekty przenikają coraz bardziej intensywnie w system społeczno-ekonomiczny Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Owe zmiany technologiczne określają nowe wymiary składników kapitału ludzkiego, a więc najogólniej rzecz biorąc, we wszystkich sferach ludzkiej egzystencji (ekonomicznej, społecznej, politycznej, aksjologicznej etc.) – wiedzy, doświadczenia i umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce...

 • Multi-Level Governance – MLG

  Nowy sposób zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów integracji i regionalizacji

   

  Renata Duda

   

  Wielopoziomowe zarządzanie (Multi-Level Governance – MLG) jest bardzo popularnym obecnie podejściem analitycznym stosowanym nie tylko przez badaczy Unii Europejskiej, ale również komentatorów i praktyków. W najogólniejszym znaczeniu jest to pewna idea, która wskazuje na nowy sposób podejmowania wiążących decyzji w UE w oparciu o gęstą sieć publicznych i prywatnych, indywidualnych i kolektywnych aktorów, którzy współpracują ze sobą zarówno w układzie horyzontalnym jak i wertykalnym. Debata na temat MLG jest częścią szerokiej agendy badawczej w studiach europejskich znanej jako governance turn, która wprowadziła nową jakość w dotychczasowym spojrzeniu na Unię Europejską. Poprzez rezygnację z analizowania sił sprawczych i mechanizmów integracji i skupienie uwagi na mechanizmach tworzenia prawa i polityk wspólnotowych przy współpracy aktorów publicznych i prywatnych, governance turn umożliwiło wyjaśnianie i zrozumienie przekształceń, jakie dokonały się w zakresie zarządzania systemem politycznym UE. To nowe podejście do badania Unii Europejskiej było wynikiem rzeczywistej zmiany dychotomicznego charakteru relacji przebiegających w ramach europejskiego procesu decyzyjnego w nową formułę określaną przez badaczy jako zarządzanie wielopoziomowe.     

 • Ideologia państwowa Republiki Białoruś – teoria i praktyka projektu

  Analiza politologiczna

   

  Zdzisław Julian Winnicki 

 • Polska ludowa w polskiej myśli politycznej (1989-2004)

  Grzegorz Tokarz

 • Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej

  Studium porównawcze

   

  pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Edyty Izabeli Rudolf

   

  Seria wydawnicza Orbis exterior – orbis interior, powstająca w wyniku współpracy autorów z wielu polskich ośrodków akademickich, reprezentujących różne specjalności naukowe, ma za zadanie prezentację wybranych problemów współczesnego świata, ukazywanych w szerszym kontekście kulturowym, społecznym i historycznym. Wiele bowiem współcześnie istniejących zjawisk wymaga dla swego zrozumienia znajomości nie tylko stanu, w jakim obecnie się znajdują, lecz także kontekstu, w którym występowały wcześniej w podobnej lub zbliżonej konfi guracji. Zamierzamy podjąć analizę znaczenia pojęć, które w różnych historycznych kontekstach rodziły różnorodne interpretacje, warunkujące doświadczenie społeczne wielu generacji żyjących w pewnym obszarze kulturowym. W serii publikowane będą także studia dotyczące zachowań społecznych, określanych przez historycznie ukształtowane perspektywy doświadczania rzeczywistości.   

 • Karola Marksa koncepcja cielesności i jej konteksty

  Grzegorz Wyczyński

   

  Cel niniejszej książki stanowi próba analizy spuścizny intelektualnej Karola Marksa przez pryzmat kategorii cielesności. Kategorii dosyć specyficznej, gdyż przez samego Marksa raczej niezbyt silnie eksponowanej. „Praca”, „baza”, „nadbudowa”, „klasa społeczna”, „ideologia” – to właśnie z tymi pojęciami powszechnie kojarzone jest nazwisko tego autora. Nie oznacza to jednak, iż wyczerpują one całe bogactwo jego rozważań. Wychodząc od takiego spostrzeżenia, chciałbym w ramach dalszego wywodu dowieść, iż odpowiednie wyeksponowanie pojęcia cielesności pozwoli dokonać teoretycznego pogłębienia istotnych tez materializmu historycznego.

 • Historia polskiej kultury uzdrowiskowej

  Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki

 • Historia kultury uzdrowiskowej w Europie

  Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Agnieszki Kaźmierczak

 • Obrazy świata jako konstrukty kultury

  Analiza historyczno-porównawcza

   

   

  Przedstawione w książce refleksje ukazują proces przeżywania i doświadczania świata jako nacechowany podmiotowo, jako zakorzeniony w kulturze, filtrowany przez imputacje kulturowe oddziaływujące na ludzką świadomość, a także przedokreślany przez przyjmowane bez dowodu pewniki, dające ramy naszemu poznaniu, a nam samym względne poczucie epistemologicznego bezpieczeństwa. Świat jawi się nam taki, jak tego oczekujemy, poznajemy go w taki sposób, w jaki zapytamy, opiszemy go za pomocą takich reguł, które sami stworzymy lub zaakceptujemy spośród istniejących i narzucimy badanemu światu jako rzekomo w nim zawarte i naturalne. Tylko zdając sobie z tego sprawę możemy proces poznawczy w naukach przyrodniczych jakoś kontrolować, przynajmniej w pewnych granicach, co może sprawić, iż medycyna ponownie odkryje humanistyczne podstawy swojego współczesnego standardu i nie będzie zmierzała do jego ahistorycznej absolutyzacji.  

   

   

 • Globalny kryzys finansowy 2008 – dekonstrukcja

  Redakcja naukowa: Dominik Kopiński, Jerzy Rymarczyk, Marek Wróblewski

   

  Wprawdzie od wybuchu globalnego kryzysu finansowego minęły już ponad trzy lata, jego rozliczne konsekwencje w dalszym ciągu są odczuwalne na całym świecie. Należy do nich również obecny kryzys strefy euro, którego detonatorem była zapaść finansowa Grecji oraz kłopoty gospodarki amerykańskiej, w wyniku których agencja ratingowa Standard & Poor po raz pierwszy w historii obniżyła jej rating. Sympatycy spontanicznego ruchu społecznego „Okupacja Wall Street” wyszli na ulicę największych miast domagając się rozliczenia winnych kryzysu, który doprowadził na skraj bankructwa wiele państw i przyczynił się do gigantycznych kosztów społecznych. Paradoksem jest, że system finansowy, który początkowo wydawał się główną ofiarą kryzysu, bardzo szybko zdołał odbudować swoje siły, co nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony państwa, czyli pieniędzy podatników. To jedynie wzmaga oburzenie Main Street na praktyki Wall Street związane z potężnymi bonusami i tzw. złotymi spadochronami...

   

 • Miłość sprzedajna

  Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Aleksandry Szlagowskiej, Andrzeja Syroki i Kai Marchel

   

  Podsumowują treść niniejszej książki możemy stwierdzić występowanie w dyskursie publicznym różnych figur kobiet trudniących się sprzedażą swego ciała. Występuje tu figura prostytutki jako ofiary, która za pośrednictwem związanych z nią metafor wyznacza kierunek dyskursu jako zmierzający do określenia przyczyn dotykających prostytutki opresji, istoty szykan, jakie ją spotykają w społeczeństwie, jak również do poszukiwania sprawcy (sprawców) jej nędznego losu. Inną, często występującą w dyskursie publicznym figurą kobiety kupczącej swoim ciałem jest figura ladacznicy, występująca w różnych odmianach, od „wesołej panienki” z pobliskiego szynku lub kawiarni, po luksusową kokotę lub metresę. Spotykamy także inne rodzaje przedstawień kobiet sprzedajnych, takie jak np. nawrócona grzesznica, współczesna luksusowa kochanka, tzw. escort girl, łącząca wyższe wykształcenie zawodowe z utrzymywaniem płatnych (w bardzo różnych formach) związków z mężczyznami. Historyk obyczajów, wydobywając te figury z tła i poddając analizie sposób ich przedstawienia w źródłach, może ujrzeć dokonujące się w społeczeństwie zmiany, określić ich uwarunkowania i skutki.  

   

 • Filozofia we Wrocławiu

  dzieje – postacie – problemy

  tom I

  Pod redakcją Leona Miodońskiego

   

  Za tytułem niniejszego tomu – Filozofia we Wrocławiu. Dzieje, postacie, problemy – kryje się szerszy kontekst zagadnień, a mianowicie myśl dolnośląska – owoc specyficznej kultury materialnej i umysłowej – ukształtowana w wyniku wielowymiarowego, a czasami bardzo dynamicznego procesu cywilizacyjnego rozwoju, przeplatania się żywiołu słowiańskiego i germańskiego, duchowości katolickiej i luterańskiej, kultury miejskiej i kultury ludowej. Otóż Wrocław w pełnym tego słowa znaczeniu geograficznym i historyczno-kulturowym reprezentuje cały ten kompleks zagadnień, jako stolica tysiącletniego biskupstwa, jako ośrodek administracyjny, miejsce ogniskujące handel i przedsiębiorczość, jako siedziba instytucji naukowych, szkół i uniwersytetu, stanowi sublimację Śląska, ponieważ tworzyli i tworzą go Ślązacy.

 • „Idee platońskie” w filozofii Arthura Schopenhauera

  Aleksandra Bugla

   

  Właściwe zrozumienie filozofii Schopenhauera nie wymagałoby w zasadzie skrupulatnej egzegezy. W wyrażonej kryształowym językiem myśli filozofa nie znajdziemy tajemniczej aury, czy sformułowań na tyle niejednoznacznych, by dawały pole dla dowolnej interpretacji. Kiedy w jakimś fragmencie mamy do czynienia z hipotezą, czy obrazem metaforycznym, zawsze jest on opatrzony komentarzem i oddzielony od zasadniczej myśli jako jej ewentualne uzupełnienie. Uważnej lekturze Świata jako woli i przedstawienia nie powinny wobec tego towarzyszyć wątpliwości co do sformułowanej tam koncepcji. Problem w tym, że filozof stawia czytelnikowi jego dzieła bardzo wysokie wymagania. Zakłada mianowicie, że odbiorca dysponuje wiedzą tak szeroką, jak on sam (świadczy o tym choćby kategoryczny zakaz tłumaczenia cytatów greckich i łacińskich na język niemiecki). Na początku XIX wieku erudyta taki jak Schopenhauer: filozof, znawca literatury, posługujący się siedmioma językami i dysponujący jednocześnie aktualną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych, należał do rzadkości. Dzisiejsi odbiorcy są w jeszcze gorszej sytuacji – wiele koncepcji uznanych w owym czasie za naukowe ma dziś wartość jedynie historyczną, zmienił się również radykalnie ogólny obraz świata, upadł niejeden paradygmat.

 • Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii

  Grzegorz Rdzanek

   

  Na płaszczyźnie narodowej, a w szczególnie w ujęciu krajowym, opracowanie trafnie wpisuje się w bardzo ożywioną dyskusję na temat istoty nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz ich wzajemnych powiązań i zależności. Recenzowane opracowanie wskazuje, że można te dwie dyscypliny nauk społecznych rozpatrywać równoprawnie i dorobek ich wzajemnie uzupełniać. Treść monografii wskazuje, że bez rozważania problematyki obronności i bezpieczeństwa jednocześnie, trafne ujmowanie większości zjawisk europejskich prawdopodobnie byłoby niemożliwe, a na pewno znacznie utrudnione.

  Fragment recenzji: Prof. dr hab. inż. Piotr Daniluk, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

   

  Książka niewątpliwie warta jest lektury i zasługuje, aby polecić ją Czytelnikom, szczególnie zainteresowanym tematyką dotyczącą architektury bezpieczeństwa globalnego i regionalnego. Całość stanowi interesujący, a przede wszystkim wartościowy merytorycznie tekst. (…) Nie ulega wątpliwości, że wnosi ona znaczący wkład w rozwój nauk o bezpieczeństwie, przyczyniając się do przybliżenia problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego w tak rzadko prezentowanym ujęciu.

  Fragment recenzji: Płk Prof. dr hab. Tomasz Kośmider, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa

   

Script logo